با ما تماس بگیرید :  
01342123211 - 42141684

دستورالعمل طراحی فنی نمای ساختمان‌

دستورالعمل حاضر نحوه طراحی نما براي مقاومت در برابر عوامل مختلف و نیز شیوه اجراي نماهاي متداول ساختمان در کشور را همراستا با ضوابط بین‌المللی ارائه کرده است.

دستورالعمل حاضر نحوه طراحی نما براي مقاومت در برابر عوامل مختلف و نیز شیوه اجراي نماهاي متداول ساختمان در کشور را همراستا با ضوابط بین‌المللی ارائه کرده است.
این دستورالعمل مشتمل بر 8 فصل است که در فصل اول انواع نماهاي متداول از نظر نوع مصالح به کار رفته و نیز نحوه اجرا و اتصال بررسی شده است. 
در فصل دوم الزامات کلی اجزاي نما و در فصل سوم بارهاي وارد بر نما و معیارهاي پذیرش آن ارائه شده است. از فصل چهارم تا فصل هشتم نیز به ترتیب الزامات طراحی و اجراي نماهاي متداول مشتمل بر نماي سنگی، آجري، سیمانی، سرامیک، کامپوزیت و شیشه به تفضیل ارائه شده است. 
رعایت الزامات این دستورالعمل موجب پایداری نما می‌شود و مادام که دیوار پشتیبان نما پابرجا است، نما نیز دچار آسیب و فروریزش نخواهد شد.


منبع خبر : دنیای اقتصاد 


ارسال شده در :21 مهر 1395 - 23:13